تأثیر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه بر عملکرد کلزا در استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ناشی از قارچ Sclerotinia sclerotiorum، مهم‌ترین بیماری کلزا (Brassica napus) در ایران است. به‌منظور مطالعه تأثیر این بیماری بر عملکرد، وضعیت آلودگی و عملکرد 80 مزرعه کلزا در 4 شهرستان مختلف استان گلستان (گرگان، علی‌آباد، کلاله و گنبد) طی دو سال زراعی 85-84 و 86-85 ثبت گردید. شدت بیماری در مزارع بین 6/0 تا 8/66 درصد و خسارت ناشی از آن به عملکرد 3/0 تا 7/34 درصد بود. با بررسی رابطه آماری بین خسارت وارد شده به عملکرد و شدت بیماری در هر مزرعه، مشخص شد که هر یک درصد افزایش شدت بیماری، به 52/0 درصد کاهش عملکرد مزرعه منجر می­گردد. به‌عبارت دقیق­تر، هر یک درصد افزایش وقوع بیماری در گنبد، 25/0 درصد و در شهرستان­های گرگان، علی‌آباد و کلاله 4/0 درصد به عملکرد محصول کلزا خسارت وارد می‌آورد. آستانه زیان اقتصادی بیماری نیز در مزرعه­ای با عملکرد بالقوه دو تن در هکتار، برای منطقه گنبد و 3 شهرستان دیگر به‌ترتیب 2/17 و 5/10 درصد آلودگی بوته­های کلزا محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Sclerotinia stem rot on canola yield in Golestan province

چکیده [English]

Sclerotinia stem rot (SSR), caused by Sclerotinia sclerotiorum, is the most important diseases of canola (Brassica napus) in Iran. In order to study of the impact of SSR on canola yield, infection situation and yield of 80 fields in four different regions of Golestan province (Gorgan, Ali Abad, Kalaleh and Gonbad) in north of Iran, was recorded during two growing seasons (2006 and 2007). SSR severity was estimated 0.6-66.8% and yield loss due to the disease was 0.3-34.7%. Statistical relationship between SSR severity and field yield revealed that one percent increase in SSR severity, causes 0.52% yield loss, and this value corresponds to 0.25 and 0.4% SSR incidence in Gonbad and other three regions, respectively. Economical damage threshold of SSR in a canola field with potential yield of 2000 Kg/ha. was calculated as 17.2 and 10.5% SSR incidence for Gonbad and other three regions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Sclerotinia sclerotiorum
  • Crop loss assessment
  • Golestan Province