ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک رگه‌ای گندم (WSMV) در مزارع غلات استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر، علایم بیماری‌های ویروسی شامل موزاییک مخطط، بدشکل شدن پهنک برگ و لاغری خوشه در سطح وسیعی از مزارع غلات استان گلستان مشاهده شده‌اند. به‌منظور بررسی علل این عوارض، اقدام به ردیابی ویروس موزاییک مخطط گندم (WSMV) در میزبان‌های زراعی از جمله گندم و علف‌های هرز غالب مزارع شامل سوروف (Echinochloa crus-galli)، قیاق (Sorghum halepense)، دم‌روباهی (Setaria glauca)، علف خرچنگی (Digitaria sanguinalis) و جوموشی (Bromus spp) و دژگال (Echinochloa colonum)، که دارای علایم یاد شده بودند، گردید. در سال زراعی 87-1386، تعداد 700 نمونه از میزبان‌های مشکوک به بیماری تهیه گردید. نمونه‌های یاد شده با آزمون الایزای غیرمستقیم با استفاده از آنتی‌سرم پلی‌کلونال ویروس WSMV و نیز تعدادی از نمونه‌های آلوده در آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی WSMV شامل RCF1، WSM1، WSMF10 و WSMF13 که از ناحیه 5" ژنوم پوشش پروتئینی ویروس یاد شده تهیه شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از الایزای غیرمستقیم، برای اولین بار حضور این ویروس را برروی علف خرچنگی و دژگال تأیید کرد. واکنش‌های مثبت در آزمون RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی WSMV نیز در گندم، علف خرچنگی و دژگال بیانگر وجود ویروس یاد شده بود. براساس نتایج این تحقیق، گرچه در مواردی مزارع گندم و علف‌های هرز خودرو در مزارع و باغات اطراف، علایمی از قبیل موزاییک، رگه‌های نامنظم، به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای و کم رشدی از خود نشان می‌دادند، ولی در اغلب موارد وجود ویروس یاد شده در گندم منفی بود. تحقیق روی ردیابی ویروس در میزبان‌های اهلی از جمله گندم در این استان ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological and molecular detection of wheat streak mosaic virus (WSMV) in cereal fields of Golestan province, Northern Iran

چکیده [English]

In recent years, symptoms of a viral disease including streak mosaic, leaf blade malformation, and thickness (scrawniness) of raceme have been observed in the vast areas of grain fields in Golestan province. In order to identify the causes of this disease, detection of wheat streak mosaic virus (WSMV) in cultivated hosts including wheat, dominant weeds of fields involving barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L.), johnsongrass (Sorghum halepense), Setaria glauca, Digitaria sanguinalis, Bromus spp., and Echinochloa colonum is done with mentioned symptoms. In the agricultural year of 2007, 700 samples of these hosts in the fields of the province, suspected of the disease, were prepared. These Samples were analyzed by indirect ELISA using WSMV polyclonal antiserum and a number of the infected samples were tested by PCR using WSMV specific primers involving RCF1, WSM1, WSMF10 and WSMF13 that were prepared from the 5' area of the virus’s protein capsid. Results of indirect ELISA confirmed the presence of this virus in the Digitaria sanguinalis and Echinochloa colonum, for first time. Positive reactions in the RT-PCR test with WSMV specific primers also showed the presence of this virus in only two hosts, Digitaria sanguinalis and Echinochloa colonum. We have no information about the scope of the damage in the fields of the province. In this research although in some cases wheat fields and wild weed in the fields and neighboring gardens showed the symptoms including mosaic, leaf curl, dwarfing and decrease of the growth, but the presence of this virus has not been detected in most cases. Investigation to detect the virus in native hosts involving wheat is continued in this province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat streak mosaic virus
  • ELISA
  • RT-PCR
  • Echinochloa colonum