اثر عناصر غذایی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در سال 1386، به‌منظور بررسی اثر عناصر غذایی و اسید سالیسیلیک بر میزان عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گشنیز، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی با 10 تیمار (اسید سالیسیلیک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، روی، آهن، بر، مولیبدن و شاهد) و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گرگان انجام گردید. نتایج نشان داد که در بین تمامی صفات مورد بررسی تنها وزن هزاردانه پاسخ معنی­داری به تیمارهای اعمال شده نداشت. همچنین اثر تیمارهای فسفر، روی، پتاسیم، نیتروژن و مولیبدن بر عملکرد بذر و اثر تیمارهای نیتروژن، روی، پتاسیم و فسفر بر وزن خشک شاخ و برگ نسبت به شاهد معنی­دار بود. ارتفاع و تعداد شاخه­های فرعی به­طورمعنی­داری در اثر تیمارهای نیتروژن، روی، پتاسیم، فسفر و مولیبدن افزایش یافتند. تمامی تیمارها به‌جز اسید سالیسیلیک، تعداد چتر در بوته را به‌طور معنی­داری افزایش دادند و تعداد چتر در بوته بیش‌ترین همبستگی را با عملکرد بذر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid and mineral nutrition on fruit yield and yield components of Coriander (Coriandrum sativum L.)

چکیده [English]

In order to study the effect of mineral nutrient and salicylic acid on the fruit yield and yield components of coriander, a study was conducted in experimental field of Gorgan University during 2007. The experiment was laid out in randomized block design with ten treatments (salicylic acid, Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Magnesium, Zinc, Iron, Boron, Molybdenum and control) in three replications. The results showed that among the all evaluated traits, only 1000 seed weight did not respond significantly to treatments. In this case, effect of Phosphorus, Zinc, Potassium, Nitrogen and Molybdenum on yield, and effect of Nitrogen, Zinc, Potassium and Phosphorus on biomass “was significant than was significantly greater than control”. Plant height and number of branch per plant was enhanced significantly by Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Molybdenum and Zinc. All treatments, except salicylic acid, increased number of umbel per plant significantly, and the number of umbel per plant had highest correlation with fruit yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coriander
  • Mineral nutrition
  • Salicylic acid
  • Yield
  • Yield components