جداسازی نژاد 2 نماتود Meloidogyne incognita Author از زیتون در منطقه گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

نماتودهای گره ریشه یکی از عوامل محدودکننده تولید نهال و احداث باغ‌های جدید زیتون در کشور هستند. نظر به یافتن ارقام مقاوم به نماتودهای مولد گره ریشه، شناسایی دقیق و تعیین نژاد آنها اهمیت بالایی دارد. به‌منظور بررسی نماتودهای مولد گره، نمونه‌هایی از خاک و ریشه درختان زیتون از باغات و مراکز تولید نهال در منطقه گرگان جمع‌آوری شدند. در این مطالعه، پس از بررسی ویژگی‌های مرفولوژیکی و مرفومتریکی ماده‌های بالغ و لاروهای سن دوم، گونه Meloidogyne incognita Author تشخیص داده شد. طول استایلت، طول بدن نماتود ماده، طول دم و طول ناحیه شفاف انتهای دم لاروهای سن دوم جمعیت بررسی شده، با شرح اصلی گونه تفاوت‌هایی را نشان دادند. به‌طوری‌که در شرح اصلی گونه، طول بدن ماده‌ها 500 تا 723 (609) میکرومتر است، در حالی‌که در گونه مورد بحث، طول بدن 512 تا 751 (622) میکرومتر بود. در شرح اصلی گونه، طول دم لاروهای سن دو (2/52-45) 7/48 میکرومتر و طول ناحیه شفاف انتهای دم به‌ترتیب (4/55-9/43) 1/52 و (2/14-6/10) 9/12 میکرومتر بودند. در تست میزبان‌های افتراقی، این گونه توانست روی توتون، گوجه‌فرنگی، فلفل و هندوانه به‌خوبی تکثیر یافته و ایجاد غده نماید، در حالی‌که پاسخ گیاهان پنبه و بادام‌زمینی به این گونه منفی بود. براساس ویژگی‌های مرفولوژیکی و مرفومتریکی ماده‌های بالغ، برش انتهای بدن آنها، لاروهای سن دوم و عکس‌العمل میزبان‌های افتراقی، نژاد شماره 2 incognita M. تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Meloidogyne incognita Author race 2 from Olive in Golestan area

چکیده [English]

Root-knot nematodes are one of the limiting factors in seedling production and new olive gardens establishment in Iran. In view of find resistance cultivars to root-knot nematodes, importance of careful identification of species and races are clarified. In order to investigate root-knot nematodes on olive, soil and root samples of gardens and nursery in Gorgan area were collected. In this study, Meloidogyne incognita was identified based on females and second stage juvenils morphometrical and morphological characters. Stylet length, body length of female nematode, tail and hyaline length of second stage juveniles were shown some differences with original description. In original description, body length of females was 500 to 723 micrometer (609 micrometer average), whereas in under consideration species body length was (512-751) 622 micrometer. In original description tail length of second stage juveniles was (45-52.2) 48.7 micrometer and hyaline was (6.3-13.5) 8.9 micrometer while in investigated species tail length and hyaline were (43.9-55.4) 52.1 and (10.6-14.2) 12.9 micrometer, respectively. In response to differential hosts, the nematode showed a good multiply on tobacco, tomato, pepper and watermelon plants and able to produce knot whereas response cotton and peanut plants were negative. On the basis of morphological and morphometrical characteristics of matured female, perineal pattern, second stage juveniles, and response to differential hosts of M. incognita race 2 was detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive
  • Meloidogyne incognita
  • Race 2
  • Gorgan