اثر تراکم کاشت بر برخی صفات نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط گلخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 استادیار علوم باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده

�بود صفات این محصول ا�نعناع فلفلی با نام علمی . Mentha piperita Lگیاهی علفی و چندساله متعلق به خانواده نعناییان میباشد. به طور کلی یکی از عوامل بسیار مهم در کشت محصولات کشاورزی رعایت و انتخاب فاصله کاشت مناسب برای هر محصول
میباشد. تراکم کشت یک عامل مهم در تعیین خرداقلیم در مزارع نعناع است. بهینه کردن این عامل میتواند منجربه عملکرد
بالاتر نعناع گردد. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر عامل تراکم کاشت بر برخی از مهمترین صفات گیاه نعناع فلفلی در
شرایط کشت گلخانهای و معرفی تراکم کاشت مناسب جهت ب�

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of planting density on properties of peppermint.

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Amani 1
  • Jamalali Olfati 2
1 M.Sc of Horticultural Science, University of Guilan
2 Professor Assistant, Dep. Of Horticultural Science, University of Guilan
چکیده [English]

hfdhh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Essence efficiency
  • Morphological traits
  • Peppermint
  • Planting density
xt-stroke-width: 0px; "> 1.Izadi, Z., Ahmadvand, G., Ashari, M. and Piri, Kh. 2011. The effects of nitrogen and plant
density on growth, yield and essential oil of peppermint.Iranian J. Field Crops Res. 8: 5.824-
836. (In Persian)
2.Jabbarpoor, S. ZehtabSalmasi., S. Aliari., H. Javanshir., A., and Shakiba, M. 2012. The effect
of history and plant density on yield and essential oil of Mentha piperita L. Agr.Eco. J. 5:
416-23.
3.Karimi., M.M., Turowska., G. and Siddique, K. 1991. Crop growth and relative growth rates
of old and modern wheat cultivars.Agr. Res. J. 42: 13-20.
4.Khorshidi., J., Tabatabaei., M. and Sefidkon, F. 2009. The Effect of different densities of
planting on morphological characters, yield, and yield components of fennel (Foeniculum
vulgare Mill cv. Soroksary). Agri. Sci. J. 1: 2. 66-73.
5.Mansoori, I. 2014. The effect of plant density and harvesting time on growth and essential oil
of peppermint (Mentha piperita L.). Med. Bio. J. 3: 2.113-116.
6.Mansoori, I. 2015. The effects of application microelements and plant density on yield and
morphological traits of peppermint (Mentha piperita L.). J. Crop Improv.16: 1.43-54. (In
Persian)
معصومه امانی و جمالعلی الفتی
141
7.Raoofi., M. and Giti, S. 2015. The effect of hand weeding and planting density on the yield,
essential oil content and some morphological properties of peppermint (Mentha piperita L.)
in Hamadan. Crop Weed J. 11: 2.154-160.
8.Sharma, P.C. and Kanjilal, P.B. 1999. Effect of planting time and density on yield and quality
of peppermint (Mentha piperita L.).Ancient Sci. Life. 18: 284-289.
9.Zehtab, S., Heidari, F. and Alyari, H. 2008. Effect of microelements and plant density on
biomass and essential oil production of peppermint (Mentha piperita L.), J. Plant Res. Sci. 1:
1.24-26. (In Persian)