اثر سطوح مختلف شوری بر شاخصهای رشد و جذب عناصر غذایی در شبدر ایرانی (Triticum aestivum L. Var Chamran) و گندم رقم چمران (Trifolium resupinatum L.)


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of soil salinization on growth indices and nutrient uptake by Persian clover (Trifolium resupinatum L.) and wheat ( Triticum aestivum L. Var Chamran)