تعیین ساختار ژنتیکی صفات زراعی برنج با استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی


عنوان مقاله [English]

Determination of genetic structure of agronomic rice traits using classical and molecular approach