اندازه گیری شاخص سطح برگ با استفاده از دستگاه در گندم AccuPAR


عنوان مقاله [English]

Leaf area index measurement by AccuPAR instrument in wheat