بررسی اثر خود و دگرگرده افشانی روی کمیت و کیفیت میوه برخی از ژنوتیپ های خود سازگار بادام


عنوان مقاله [English]

Effect of self and cross pollination on fruit quantity and quality in some self-compatible almond genotypes