ویژگی‌های بیوشیمیایی، عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم جوملیا رشد یافته تحت منابع نوری مختلف در گلخانه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات

چکیده

سابقه و هدف: گل رز یکی از شناخته شده ترین گل های زینتی شاخه بریده در سراسر دنیا می باشد و تولید گل رز در گلخانه های تجاری اهمیت زیادی دارد. این گل یک گیاه نور پسند در میان گل های زینتی می باشد و تأمین نور مناسب در دوره پرورش یکی از اقدامات مهم در افزایش عملکرد و کیفیت گل رز گلخانه ای، در روزهای کم نور و ابرناک است. افزایش نور در دسترس گل رز در کشت های گلخانه ای با استفاده از منابع نور تکمیلی انجام می شود. طی چند سال اخیر کاربرد نورهای تکمیلی جدید به عنوان جایگزین منابع نور قدیمی در بهبود شرایط رشد و نمو گیاهان زینتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر منبع نور مکمل بر شاخص های ریخت زایی و فیزیولوژیک گل رز رقم جوملیا صورت گرفت. نورهای تکمیلی جدید شامل نور دیود ترکیبی در مقایسه با منابع نور متداول و قدیمی مانند بخار فلزی و پرفشار سدیمی برای تعیین منبع نور مکمل بهینه برای تولید گل رز شاخه بریده رقم جوملیا به روش هیدروپونیک در طی فصل سرد استفاده شد و نور طبیعی خورشید به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.

مواد و روش ها: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار گروه تیمار نوری شامل نورهای تکمیلی بخار فلزی، پرفشار سدیمی، دیودهای ساطع کننده نور ترکیبی و شاهد (نور طبیعی خورشید بدون نوردهی تکمیلی) در سه تکرار و هر تکرار شامل چهار بوته گل رز اجرا شد. آزمایش در گلخانه تخصصی گل رز واقع در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال1400 -1399 انجام شد. در این تحقیق صفات ریخت زایی و فیزیولوژیک شامل طول غنچه، قطر ساقه گل، قطر کاسه گل، تعداد برگ در زمان گلدهی، تعداد گل، میزان کلروفیل های a و b برگ، محتوای نسبی آب برگ، پروتئین برگ و کلروفیل فلورسنس برگ گل رز رقم جوملیا اندازه گیری شد.
یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، اثر تیمارهای نور تکمیلی بر صفات ریخت زایی و فیزیولوژیکی گل رز شاخه بریده رقم جوملیا معنی دار بودند. در مقایسه با تیمار شاهد، تیمار دیودهای نوری ترکیبی بیشترین تأثیر را بر شاخص های طول غنچه، قطر ساقه گل و قطرکاسه گل داشت؛ نتیجه مشابه در افزایش تعداد برگ و تعداد شاخه گل به دست آمد. همچنین تجمع رنگیزه های فتوسنتزی برگ شامل کلروفیل ها در تیمار نوری دیودهای ترکیبی بیشترین افزایش را نشان داد. دیودهای نوری رشد توانست محتوای نسبی آب برگ را به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها افزایش دهد. میزان پروتئین اندازه گیری شده در بافت برگ گل رز تیمار شده با نور دیودهای ترکیبی نسبت به دیگر تیمارها بالاتر بود. با بررسی شاخص کلروفیل فلورسنس مشخص شد دیودهای نوری شرایط رشدی مناسب تری برای رشد بوته های گل رز فراهم کردند. در بین تیمارهای مورد بررسی بالاترین کمیت و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم جوملیا توسط تیمارهای دیودهای ساطع کننده نور ترکیبی در مقایسه با سایر تیمارهای نور تکمیلی و همچنین تیمار شاهد ایجاد شد.

نتیجه گیری: با توجه به اثرات مطلوب تیمارهای دیودی نور ترکیبی بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم جوملیا و با در نظر گرفتن بازده انرژی بالاتر و صرفه اقتصادی در بازه زمانی طولانی تر در کشت های گلخانه ای، استفاده از دیودهای نور ترکیبی در نوردهی تکمیلی کشت های فشرده در اولویت می باشد. نورهای تکمیلی دیود ترکیبی به دلیل برتری معنی دار نسبت به شاهد و نقش مثبتی که در بهبود فرآیند رشد و نمو گل رز رقم جوملیا دارند، پیشنهاد می گردد؛ همچنین نور مکمل دیودهای ترکیبی به عنوان جایگزینی برای نورهای تکمیلی بخار فلزی و پرفشار سدیمی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biochemical characteristics, yield and quality of ‘Jumilia’ rose grown under different light sources in the greenhouse condition

نویسندگان [English]

  • Sedighe Rezaei 1
  • Hossein Zarei 2
  • Ali Nikbakht 3
  • Mohammad Reza Sabzalian 4
1 PhD student in Horticulture, Gorgan University of Agricultural sciences and Natural resources
2 Dept. of Horticulture and Landscape
3 Faculty member of Dept. of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Department of Plant Production and Genetics, College of Agriculture, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Background and Purpose: Rose is one of the most well-known ornamental cut flowers all over the world and high quality cut roses production in greenhouses is very important. Rose flower is a light-loving plant among ornamental flowers, and providing adequate light during the cultivation period is one of the important measures in increasing the yield and quality of greenhouse roses, in low light and cloudy days. Increasing the light available to roses in greenhouse cultivation is done by using supplementary light sources. During the last few years, the use of new supplementary lights as an alternative to old light sources in improving the growth and development conditions of ornamental plants has received much attention. For this purpose, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of supplementary light source on the morphological and physiological indicators of ‘Jumilia’ rose. New supplementary lights, including combined light emitting diode (LED), were compared to conventional and old light sources such as metal halide (MH) and high-pressure sodium (HPS) to determine the optimal supplementary light source for the production of ‘Jumilia’ cut roses by hydroponic method, and natural sunlight during the cold season was used as control.

Materials and Methods: This experiment was conducted in the form of a completely randomized design with four light treatment groups including metal vapor supplementary lights, sodium high pressure, combined light emitting diodes and control (natural sunlight without supplementary exposure) in three replications and each replication includes four plants. The experiment was carried out in the specialized rose greenhouse located in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture of Isfahan University of Technology in 1399-1400. In this research, morphological and physiological traits including bud length, flower stem diameter, calyx diameter, number of leaves at the time of flowering, number of flowers, amount of leaf chlorophylls a and b, relative leaf water content, leaf protein and leaf chlorophyll fluorescence of ‘Jumilia’ rose was measured.

Results: Based on the obtained results, the effect of supplementary light treatments on the morphogenesis, morphological and physiological traits of ‘Jumilia’ cut roses were significant. Compared to the control treatment, the treatment of combined light diodes had the greatest effect on the indicators of bud length, diameter of flower stalk and diameter of calyx; A similar result was obtained in increasing the number of leaves and the number of flower branches. Also, the accumulation of leaf photosynthetic pigments, including chlorophylls, showed the greatest increase in light treatment with combined diodes. Growth light diodes were able to increase the relative water content of leaves significantly compared to other treatments. The amount of protein measured in rose leaf tissue treated with combined light diodes was higher than other treatments. By examining the chlorophyll fluorescence index, it was found that light diodes provided more suitable growing conditions for the growth of rose bushes. Among the investigated treatments, the highest quantity and quality of ‘Jumilia’ cut roses were created by combined light emitting diode treatments compared to other supplementary light treatments as well as the control treatment.

Conclusion: Considering the favorable effects of combined light diode treatments on the quantitative and qualitative characteristics of ‘Jumilia’ rose and considering the higher energy efficiency and economic efficiency in a longer period of time in greenhouse cultivation, the use of combined light diodes in lighting supplementation of intensive crops is a priority. Combined diode supplementary lights are recommended due to their significant superiority over the control and their positive role in improving the growth and development of ‘Jumilia’ roses; Also, the complementary light of combined diodes is recommended as an alternative to metal vapor and high pressure sodium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rose flower
  • combined light-emitting diode
  • supplementary lighting
  • quantity
  • quality