واکنش بذرهای زوال یافته پنبه به تنش شوری در مراحل جوانه زنی و رشد گیاهچه

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Response of deteriorated cotton seed to salinity stress at germination and seedling growth stages