کنترل بیولوژیکی بیماری فوزاریوم سنبله گندم ناشی ازFusarium graminearumبااستفاده از سه گونه بومی تریکودرما در زمان های مختلف اسپورپاشی در شرایط مزرعه

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Biological control of Fusarium head blight (Fusarium graminearum) by application of three native Trichoderma species in field