ر روی توزیع برخی از (Meloidogyne javanica) اثر نماتد مولد غده ریشه عناصر غذایی در درختان پسته رقم اوحدی

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) on distribution of nutrients in Pistachio Trees