مطالعه بیان موضعی ژن گلوتاتیون پراکسیداز و برخی صفات وابسته در واکنش به تنش خشکی در گیاه کلزا

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of In-situ Glutathion Peroxidase Gene Expression in Growth stages of Brassica napus at Drought Stress Condition