اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدهادی پهلوانی

اصلاح نباتات دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/pahlavani
hpahlevaniyahoo.com
0000-0002-8835-5484

h-index: 13  

سردبیر

دکتر کامبیز مشایخی

سبزیکاری استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/mashayekhi
kambizmyahoo.com
0000-0003-1205-7277

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم ارزانی

میوه کاری استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/arzani_k
arzani_kmodares.ac.ir
0000-0002-9434-2938

h-index: 29  

دکتر نادعلی بابائیان جلودار

اصلاح نباتات استاد ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/N.Babaiean/
nbabaeianyahoo.com
0000-0003-3700-6724

h-index: 21  

دکتر علی اکبر رامین

باغبانی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

ramin.iut.ac.ir/
aa_ramincc.iut.ac.ur
0000-0003-4315-2234

دکتر افشین سلطانی

مدلسازی گیاهان زراعی استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/soltani
afsoltaniyahoo.com
0000-0002-6941-4047

h-index: 43  

دکتر احمد عبدل زاده

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه گلستان

gu.ac.ir/faculty/a-abdolzade
abdolzadehgu.ac.ir
0000-0001-6751-1225

h-index: 18  

دکتر کاظم قاسمی گلعذانی

تکنولوژی بذر استاد، دانشگاه تبریز

faculty.tabrizu.ac.ir/k-ghasemi/fa
golezanigmail.com
0000-0001-9560-1869

h-index: 44  

دکتر سرالله گالشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/galeshi
sgaleshiyahoo.com
0000-0001-9612-1429

h-index: 7  

مدیر داخلی

دکتر سید جواد موسوی زاده

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mousavizadeh.profcms.gau.ac.ir
mousavizadehgau.ac.ir
0000-0002-2549-5906

h-index: 13