اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدهادی پهلوانی

اصلاح نباتات دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hpahlevaniyahoo.com

سردبیر

دکتر کامبیز مشایخی

سبزیکاری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kambizmyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم ارزانی

میوه کاری استاد، دانشگاه تربیت مدرس

arzani_kmodares.ac.ir

دکتر نادعلی بابائیان جلودار

اصلاح نباتات استاد ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

nbabaeianyahoo.com

دکتر علی اکبر رامین

باغبانی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

aa_ramincc.iut.ac.ur

دکتر افشین سلطانی

مدلسازی گیاهان زراعی استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afsoltaniyahoo.com

دکتر احمد عبدل زاده

زیست شناسی دانشیار، دانشگاه گلستان

abdolzadehgu.ac.ir

دکتر کاظم قاسمی گلعذانی

تکنولوژی بذر استاد، دانشگاه تبریز

golezanigmail.com

دکتر سرالله گالشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sgaleshiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر سید جواد موسوی زاده

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mousavizadeh.profcms.gau.ac.ir
mousavizadehgau.ac.ir
0000-0002-2549-5906