نویسنده = سرور خرم دل
تعداد مقالات: 7
1. اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-140

10.22069/jopp.2018.14248.2276

هدا لطیفی؛ سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمودرضا فرزانه بلگردی


3. اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-143

10.22069/jopp.2017.10284.1966

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مینا هوشمند؛ فاطمه معلم بنهنگی


4. اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 133-155

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ سید محمد سیدی؛ هما عزیزی


5. مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 243-264

سرور خرم دل؛ رضا قربانی؛ افسانه امین غفوری


6. اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-41

افسانه امین غفوری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل