دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-153 
6. بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات

صفحه 69-82

اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری


7. ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris)

صفحه 83-99

فرهاد حبیب زاده؛ سعید حضرتی؛ بهور اصغری؛ مجید غلامحسینی؛ محمدجواد نیکجویان


10. امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان

صفحه 141-153

آسیه سیاه مرگویی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار