نویسنده = بهزاد کاویانی
اثر محلول‌پاشی توأم کلسیم و پتاسیم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه‌ی پرتقال رقم تامسون ناول

دوره 29، شماره 4، دی 1401، صفحه 63-82

10.22069/jopp.2021.19143.2827

بهزاد کاویانی؛ رسول انصاری؛ سارا خیاطی بابایی؛ حسن عابدینی آبکسری؛ محمدحسین انصاری؛ حسن اخگری


تأثیر زمان برداشت، چینه ‌سرمایی و اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 241-263

10.22069/jopp.2022.19432.2870

رضا میرزاجانی فتحکوهی؛ علیرضا اسلامی؛ بهزاد کاویانی


تاثیر نوع دانه‌ی گرده بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ی سه رقم ماده‌ی کیوی

دوره 28، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-152

10.22069/jopp.2021.17591.2623

صدیقه فلاح اکبری نژاد دستک؛ بهزاد کاویانی