مطالعه فنولوژیکی روند و رشد ارقام کلزا نسبت به تجمع واحد حرارتی در سه تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of phenological and growth of canola cultivars to thermal unit accumulation in three planting dates Ahvaz climate