کاربرد عصاره های فیلتر شده قارچ Ophiostoma novo-ulmi و در Ophiostoma ulmi در شرایط کشت بافت، به منظور غربال کردن و تحمل به بیماری مرگ هلندی نارون در نارون چینی (Ulmus parvifolia Jacq.) و اوجا(Ulmus campestris L.)

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of culture filtrates of Ophiostoma novo-ulmi and O. ulmi under in vitro condition as a bioassay to screen for disease tolerant Ulmus parvifolia and Ulmus campestris