بررسی اثر برخی از پلیآمینها بر موفقیت تکنیک نجات جنین در انگور بی دانه رقم فلیم سیدلس

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of some polyamines in embryo rescue of grapevine cv. Flame Seedless