مطالعه کاریوتیپ دو گونه شنبلیله از ایران (Trigonella L.)

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on the karyotype of two Trigonella species from Iran