تأثیر اختلاط بقایای گیاهی و خاک بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکرد

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of different crop residues and soil compound on potassium concentration of leaf and wheat yield