مهندسی ژنتیک نخود (.Cicer arietinum L)به منظور بهبود کیفی پروتئین دانه

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Genetic engineering of chickpea (Cicer arietinum L.) For improvement of seed protein