دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-154