تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته در منطقه کرمان

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of Different nitrogen and irrigation period on quantitative and qualitatitive characteristics in pistachio in Kerman