مطالعه نحوه توارث تحمل به خشکی در گندم نان با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

 

عنوان مقاله [English]

Inheritance of drought tolerance in bread wheat using generation mean analysis

چکیده [English]