تأثیرتنش NaCl بر رشد زایشی برنج ایرانی بر اساس شاخص های تحمل و انتخاب به کمک روش بای پلات

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of NaCl stress on Iranian rice genotypes in reproductive stage on the base of tolerance indexes and screen by Biplot Method