آزمون های آزمایشگاهی برای پیش بینی سبزشدن ارقام کنجد در مزرعه

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Laboratory tests for predicting seedling emergence of sesame (Sesamum indicum, L.) cultivars in field.