تأثیر اوره و کود دامی بر غلظت عناصر غذایی برگ، عملکرد و کیفیت میوه انار

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Urea and Cow Manure on Leaf Nutrients Concentration, Yield and Fruit Quality of Pomegranate (Punica granatum L.)