بررسی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در 12 توده ایرانی پیاز خوراکی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این بررسی 12 توده بومی پیاز جمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور (هوراند اهر، قرمز ری، قولی قصه زنجان، قرمز آذرشهر، سفید کاشان، زرد نیشابور، سفید قم، درچه اصفهان، سفید نیشابور، قرمز نیشابور، سفید فتح‌آباد، اسحاق‌آباد نیشابور) با طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین توده‌های مورد بررسی از نظر صفات تندی، درصد ماده خشک پیاز، عملکرد توده‌ها، درصد پیازهای دوکی شکل، قطر پیاز و تعداد فلس خشک بیرونی اختلاف معنی‌دار وجود دارد. در این میان برخی از صفات مانند قطر گلوی پیاز و تعداد فلس خشک بیرونی جزو صفات مهم انبارداری پیاز به‌شمار می‌آیند. بررسی این صفات با توجه به تنوع توده‌های پیاز ایرانی به‌منظور استفاده در زراعت و انبارداری پیاز مهم و سودمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inspection of some morphological and physiological traits in twelve Iranian onion population (Allium cepa L.)

چکیده [English]

In this research seed of twelve population of Iranian onion were gathered from different part of country (Horand Ahar, Germez Rey, Goligesa Zanjan, Germez Azarshahr, Sefid Kashan, Zard Neishabur, Sefid Gom, Dorche Esfahan, Sefid Neishabur, Germez Neishabur, Sefid Fathabad, Es hag abad Neishabur). The experiment was factorial based on a randomized complete block design (RCBD) was conducted in Agricultural Reasearch and Natural Resources Center of East Azarbayjan with three replications. Analysis of variance showed different between cultivars in bulb pungency, dry matter, total yield, percent of fusi form bulbs, bulb diameter, bulb neck diameter and number of outer dry skin. Some of traits such as bulb neck diameter, number of outer dry skin are important in bulb storage. Variation of these traits according to vast diversity of Iranian onion population is important and helpful for culture and storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium cepa L
  • dry matter
  • Population
  • Pungency
  • Yield