دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-140