بررسی تعیین مقاومت ژنوتیپ‌های عدس نسبت به جدایه‌های پژمردگی فوزاریومی جمع‌آوری شده از استان‌های خراسان شمالی و رضوی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

ارزیابی صحیح مقاومت یک بخش مهم و کلیدی در برنامه‌های تولید ارقام متحمل عدس می‌باشد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه تشخیص منابع مقاومت در ژرم پلاسم حبوبات به عوامل بیمارگر خاک‌زاد انجام گرفته است. پژمردگی آوندی عدس Fusarum oxysporum f.sp. lentis یکی از بیماری‌های مهم عدس در دنیا و از جمله ایران است. در این مطالعه به‌منظور شناسایی مقاومت عدس در مقابل 10 جدایه قارچ پژمردگی آوندی که از مزارع مختلف استان‌های خراسان شمالی و رضوی جدا شده بود، عکس‌العمل 30 ژنوتیپ عدس در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. این ژنوتیپ‌ها توسط سوسپانسیون اسپور مایه‌زنی و در خاک سترون کشت شدند. میزان خسارت بیماری براساس سیستم 9 درجه‌ای بایا، یادداشت‌برداری شد. طی بررسی‌های انجام شده، در مرحله گیاهچه‌ای نسبت به جدایه بیماری‌زای 3F3HO (خراسان رضوی) بیش‌ترین درصد ژنوتیپ بسیار مقاوم و نسبت به جدایه 1F1RA (خراسان شمالی) بیش‌ترین درصد ژنوتیپ مقاوم شناسایی شد. اما هیچ‌یک از ژنوتیپ‌ها، نسبت به جدایه‌های بیمارگر در مرحله بلوغ فیزیولوژیکی مقاومت ایجاد نکردند. البته جدایه 3F3HO در مقایسه با سایر جدایه‌ها در هر دو مرحله گیاهچه‌ای و بلوغ فیزیولوژیکی قدرت بیماری‌زایی ضعیف‌تری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation resistance genotypes of lentil against isolates of Fusarium wilt isolated from North and Razavi Khorasan Province

چکیده [English]

Screening is an important subject for breeding programs of resistant varieties of lentil. In recent years many developments were carried out in identification of resistant sources of germplasm of leguminous against soil-borne causes. Fusarium oxysporum f.sp. lentis is one of the important disease of lentil in the world and Iran. In this study, reactions of 30 lentil genotypes evaluated to find resistant sources against 10 isolates of Fusarium wilt, isolated from different fields of North and Razavi Khorasan provinces, in greenhouse condition. This genotypes inoculated using spore suspension and cultured in sterile soil. The disease severity was scored on a system of 1 to 9 of Bayaa. Results showed most percent of high resistance of genotypes related to HO3F3 (Razavi Khorasan) and most percent of resistance is RA1F1 (North Khorasan) in seedling stage. But, no genotypes caused resistance against isolates of Fusarium in reproductive stage. Of course, HO3F3 showed the least of aggressive of all isolates of Fusarium both in seedling and reproductive stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genotypes of lentil
  • Wilt of Fusarium
  • Resistance