بررسی اندام‌زایی و کالوس‌زایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) در شرایط درون شیشه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات درون شیشه‌ای و باززایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D و ایندول استیک اسید (IAA) در محیط کشت پایه 5B، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. تیمارهای اعمال شده در این پژوهش شامل تنظیم‌کننده‌های IAA و 2,4-D هر یک شامل 4 سطح (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و ترکیب متقابل هر یک از این سطوح در این محیط کشت بود. بررسی نتایج به‌دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت IAA تا 2 میلی‌گرم در لیتر تعداد پیازچه‌ها به‌طور معنی‌داری افزایش پیدا کردند ولی هیچ تفاوت معنی‌داری بین استفاده از غلظت‌های مختلف IAA و پارامترهای ریشه‌زایی و کالوس‌زایی در محیط کشت مشاهده نشد. با افزایش غلظت 2,4-D تا 2 میلی‌گرم در لیتر از تعداد پیازچه، طول و تعداد ریشه کاسته شد. کالوس‌زایی در حضور 2,4-D انجام شد و با افزایش آن بر وزن تر کالوس افزوده شد. طبق نتایج به‌دست آمده از این پژوهش به‌طور میانگین از یک پیاز بالغ گل سوسن امکان حصول حدود 150-100 گیاهچه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of B5 basal medium on morphological behavior of Lily (Lilium longiflorum) bulbscale in vitro

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of in vitro and regeneration of lily (Lilium longiflorum) bulb scale by different plant growth regulators in B5 medium in a completely randomized design with factorial arrangement and 4 replications. Treatments consisted of indole-3-acetic acid (IAA) and 2,4-D in B5 medium in four concentrations (0, 0.5, 1, 2 mg/lit) and these were combined to medium. Evaluation of results indicated that with increasing of IAA concentration, number of bulblets increased significantly but between using of various IAA concentrations and rooting parameters and callus formation, no significant difference was observed. With increasing of 2,4-D concentration to 2 ppm, callus fresh weight was enhanced, whereas with increasing of 2,4-D concentration, organogenesis suppressed completely. According to the results, about 100-150 plantlet were achieved per adult bulb of lily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lily
  • Bulb-scale
  • organogenesis
  • callus
  • Medium