رشد رویشی و میزان کافئیک اسید برگ کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) تحت‌تأثیر قارچ مایکوریز Priformospora indica

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

قارچ Priformospora indica یا پیری، نوعی مایکوریز ایندوفیت است که نقش آن در تحریک رشد گیاهان میزبان از طریق افزایش ریشه‌های موئین گزارش شده است. اثر پیری بر رشد رویشی گیاهان دارویی و تجمع متابولیت‌های ثانویه کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو تیمار گیاهان شاهد و آلوده با 4 تکرار در اتاقک رشد (شدت نور 2500 لوکس و 16 ساعت روشنایی، و دمای 25 درجه سانتی‌گراد) انجام شد. تعداد ریشه‌های فرعی گیاهان آلوده به‌صورت قابل‌توجه‌ای تحت‌تأثیر فعالیت قارچ افزایش یافت. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند که برگ‌های گیاهان آلوده نسبت به انواع غیرآلوده رشد عرضی بیش‌تری داشت. اگرچه افزایش قابل‌توجه‏ای در میزان کافئیک اسید برگ گیاهان آلوده مشاهده شد ولی نسبت به شاهد معنی‌دار نبود. با توجه به کوتاهی زمان آزمایش، به‌نظر می‌رسد که بسیاری از ترکیبات پلی‌فنلی موجود در برگ تشکیل نشده یا قابل اندازه‌گیری نبود. بنابراین ادامه این پژوهش در شرایط مزرعه‌ای می‌تواند رابطه قارچ و گیاه به‌ویژه تجمع متابولیت‌های ثانویه را بهتر مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of piri fungus (Priformospora indica) on vegetative growth and the content of caffeic acid of leaves of artichoke (Cynara scolymus L.) plant

چکیده [English]

Priformospora indica or Piri is an endophytic mycorrhiza in which its growth stimulation effect on host plant by increasing adventitious roots has been reported. The effect of Piri on medicinal plant and secondary metabolite accumulation has been less studied. Present study was performed in growth chamber conditions (light density 2500 lux, 16 day length and 25 °C) as a completely randomized design with contaminated and non-contaminated plants and four replications. The number of adventitious roots of contaminated plants strongly was higher than that of non contaminated plants. The results also showed that the leaves width of contaminated plants was significantly higher than that of non-contaminated plants. Although the content of Cafeic acid of contaminated plants was higher than that of
non-contaminated, but the difference was not significant. According the short period of experiment, it seems that the formation of most of polyphenolic compounds did not complete or the amount was not detectable. Thus repeating present study in field conditions could help the better understanding the relationship of fungus and plant, especially on secondary metabolite accumulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artichoke
  • Caffeic acid
  • Medicinal plants
  • Polyphenolic compounds
  • mycorrhiza
  • Priformospora indica