تعیین میزان خودسازگاری در نتاج به‌دست آمده از تلاقی ارقام تونو و شاهرود 12 به‌وسیله میکروسکوپ فلورسنس

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

یکی از مشکلات تولید بادام خودناسازگاری است که موجب کاهش شدید تشکیل میوه می‌گردد. بنابرین اصلاح بادام به‌منظور ایجاد ارقام خودسازگار اهمیت بالایی دارد. در این آزمایش رشد لوله گرده پس از عمل خود گرده‌افشانی در 28 ژنوتیپ انتخاب شده بادام به‌دست آمده از تلاقی رقم خود سازگار تونو (والد پدری) و رقم خود ناسازگار شاهرود 12 (والد مادری) به کمک میکروسکوپ فلورسنس بررسی شد. گل‌ها به‌وسیله قلم مو با گرده خودی گرده‌افشانی دستی و سپس با کیسه ایزوله شدند. نمونه‌های گل در 24، 72 و 120 ساعت پس از گرده‌افشانی دستی برداشت شدند. نتایج نشان داد که زمان 24 و 72 ساعت پس از خود گرده‌افشانی به‌منظور رسیدن لوله گرده به قسمت انتهایی خامه کافی نمی‌باشد ولی زمان 120 ساعت برای رسیدن لوله گرده به انتهای خامه مناسب بود. در زمان 120 ساعت پس گرده‌افشانی براساس طبقه‌بندی اول (درصد مادگی‌های دارای لوله گرده در قسمت انتهایی خامه)، 71/60 درصد از ژنوتیپ‌ها خود ناسازگار، 86/17 درصد مشکوک، 14/7 درصد خود سازگار و 29/14 درصد کاملاً خود سازگار بودند، از سوی دیگر، براساس روش دیگری از طبقه‌بندی (میانگین تعداد لوله‌های گرده در قسمت انتهایی خامه)، 50 درصد از ژنوتیپ‌ها خود ناسازگار، 14/32 درصد مشکوک، 86/17 درصد خودسازگار بودند. بنابرین مشاهده رشد لوله گرده توسط میکروسکوپ فلورسنس به‌عنوان یک روش مفید و کاربردی به‌منظور تشخیص ژنوتیپ‌های خود سازگار بعد از این‌که ژنوتیپ‌ها شروع به گل‌دهی کردند، شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of self-compatibility in progenies obtained from crossing between “Tono” and “Shahrood 12” by fluorescent microscopy

چکیده [English]

Self-incompatibility is one of the most important difficulties in almond production which reduce fruit set dramatically.Therefore, breeding almond to produce self-compatible genotypes is very important. In this research, pollen tube growth was studied in 28 genotypes obtained from crossing between Touno (male parent) and Shahrood 12 (female parent) after self pollination by fluorescent microscopy. Flowers were hand pollinated with their own pollen by brush and then bagged. Flower sample were harvested at 24, 72 and 120 hr after hand pollination. Results showed that 24 and 72 hr were not enough time for pollen tube to reach base of style, but 120 hr was suitable time. At 120 h after pollination according to our classification (percent pistil with pollen tube at the base of style), 60.71% of genotypes were self-incompatible, 17.86% of genotypes were doubtful, 7.14% of genotypes were self-compatible and 14.29% of genotypes were recognized as highly self-compatible. On the other hand, according to another type of classification (mean pollen tube number at the base of style), 50% of genotypes were self-incompatible, 32.14% of genotypes were doubtful and 17.86% of genotypes were recognized as self-compatible. Therefore, pollen tube growth observation by fluorescent microscope has been known a useful and practical method to discriminate self-compatible genotypes when they start to flower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollen tube growth
  • Pollen tube number
  • Style base
  • Doubtful genotype
  • self-incompatibility