دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-132