اثر منابع و غلظت‌های مختلف کربن و تنظیم‌کننده‌های رشد بر کشت بساک و جنین‌زایی Datura stramonium L.

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

نوع قند و تنظیم‌کننده رشد از اجزاء ضروری تشکیل‌دهنده محیط کشت بافت می‌باشند. در این پژوهش، غلظت‌های مختلف برخی از کربوهیدرات‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد در طی کشت بساک و تولید جنین رویشی تاتوره (D. stramonium L.) در محیط کشت موراشیگی و اسکوگ (MS) مورد بررسی قرار گرفت. در محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر کینتین (Kin) همراه با 2 میلی‌گرم در لیتر 4،2- دی ‌کلرو فنوکسی استیک اسید (2,4-D) و همچنین محیط کشت MS دارای 25/0 میلی‌گرم در لیتر کینتین همراه با 2 میلی‌گرم در لیتر 4،2- دی‌ کلرو فنیل استیک اسید (2,4-D) بیش‌ترین تولید کالوس را می‌نمایند. در بین چهار نوع قند ساکاروز، گلوکوز، فروکتوز و مالتوز به‌کار برده شده در این پژوهش، بیش‌ترین میزان کالزایی در محیط کشت MS محتوی مالتوز با غلظت 40 گرم در لیتر مشاهده گردید. بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر میزان جنین‌زایی نشان داد که بیش‌ترین میزان القا جنین سوماتیکی در کالوس‌های بساک در غلظت 1 میلی گرم در لیتر 6- بنزیل آمینوپورین (BAP) همراه با 5/0 میلی‌گرم در لیتر α- نفتالین اسید استیک (NAA) به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different carbon sources and concentrations, and growth regulators on anther culture and embryogenesis of Datura stramonium L.

چکیده [English]

Sugar type and growth regulators are essential fundamental components of tissue culture media. In this study, different concentrations of some carbohydrate
and growth regulators during anther culture and producing somatic embryo of Datura stramonium L. was investigated in MS medium. The MS medium supplemented with 0.5 mgL-1 kinetin and 2 mgL-1 2,4-D, and also the medium supplemented with 0.25 mgL-1 kinetin and 2 mgL-1 2,4-D indicated the highest of callus induction. Among the four sugar type applied in this study such as sucrose, glucose, fructose and maltose, the best callus formation was observed in medium containing 4% maltose. The investigation of growth regulators on amount of embryogenesis showed that, the highest frequency of somatic embryo induction
on anther-derived calli was obtained in medium containing 1 mgL-1
6-benzylaminopurine (BAP) and 0.5 mgL-1 naphthaleneacetic (NAA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Datura stramonium L
  • Anther culture
  • Embryogenesis
  • Carbon source
  • growth regulators