تأثیر سولفات آلومینیوم و بازبرش شاخه بر ماندگاری و کیفیت رز شاخه ‌بریده رقم وارلون

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی سطوح مختلف سولفات آلومینیوم در محلول نگهدارنده همراه با برش مجدد شاخه بر ماندگاری گل شاخه‌بریده رز رقم وارلون در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت. گل‌های شاخه ‌بریده رز از پایه‌های مادری دوساله برداشت شده و تحت تیمار محلول سولفات آلومینیوم با غلظت‌های (0، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر) و برش مجدد شاخه در 2 سطح (بازبرش و بدون برش) قرار گرفتند. در طول آزمایش صفات ماندگاری، کلروفیل a، b و کلروفیل کل، جذب آب، محتوای نسبی آب، پروتئین کل، فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در گلبرگ‌ها اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که سطوح مصرف سولفات آلومینیوم تأثیر معنی‌دار بر صفات میزان کلروفیل a، کلروفیل کل و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سطح 1 درصد و بر صفات ماندگاری، کلروفیل a و محتوای نسبی آب در سطح 5 درصد داشت. همچنین سطوح برش مجدد شاخه تأثیر معنی‌دار بر صفات ماندگاری، میزان کلروفیل، جذب آب، محتوای نسبی آب، پروتئین کل و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سطح 1 درصد نشان داد. تأثیر متقابل سولفات آلومینیوم و برش مجدد شاخه نیز بر صفات کلروفیل b و فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در سطح 1 درصد و بر صفات ماندگاری، کلروفیل کل، محتوای نسبی آب در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. بنابراین تیمارها به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر صفات اندازه‌گیری شده تأثیر معنی‌دار داشته و موجب کاهش پیری و افزایش ماندگاری و کیفیت گل‌ها گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aluminum-sulphate and Stem Recutting on quantitative and qualitative characteristics of Rose (Rosa hybrida cv. varlon)

چکیده [English]

The aim of this reaserch was evaluathng the aluminum-sulphate concentration levels in preserved solution with stem recutting on longevity of rosa hybrida cv. varlon cut flowers. The investigation was conducted in Horticultural lab,AgriculturalCollege,ZanjanUniversity. Rose cut stems were produced in greenhouse from biennial mother stocks and were placed under the treatment of aluminum-sulphate solution with concentrations of (0, 100, 150, and 200 mg/L) and stem recutting under 2 levels (with and without cutting). Some physiological traits were measured during the study included: longevity, a, b and total chlorophyll content, water absorption content, relative water content, total protein, peroxidase enzymes and catalase enzymes activity of petals. Results showed that different levels of aluminum-sulphate had significant affect on b-chlorophyll content and activity of anti-oxidant enzymes (P<1%), as well as longevity, total chlorophyll content and relative water content (P<5%). Also, stem recutting levels had significant effect on longevity, chlorophyll content, water absorption, relative water content, total protein and activity of anti-oxidant enzymes. The results obtained from interaction of application of aluminum-sulphate by stem recutting showed that application of aluminum-sulphate with 150 mg/l along with stem recutting caused significant increase in b-chlorophyll content, activity of peroxidase and catalase enzymes activity (P<1%), as well as chlorophyll content, water relative content, longevity (P<5%) and that in turn, caused a increase in, longevity and quality and a decrease in percentage of flower senescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rose
  • Aluminum sulphate
  • Stem recutting
  • Protein
  • Peroxidase
  • catalase