بررسی اثر افزایش رشدی قارچ Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، تأثیر 5 جدایه از گونه قارچی Trichoderma harzianum در افزایش رشد گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ای و در قالب طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار انجام شد. برای انجام این پژوهش از 3 غلظت 5/0، 1 و 5/1 درصد مایه تلقیح به‌ازای هر گلدان استفاده شد. طول گیاه، قطر ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و تعداد برگ به‌عنوان شاخص‌های رشدی در این آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون نشان داد که جدایه‌ها اثرات متفاوتی در شاخص‌های رشدی گیاه گوجه‌فرنگی داشته و تفاوت معنی‌دار آماری در سطح احتمال 5 و 1 درصد با آزمون چنددامنه‌ای دانکن نشان دادند. در بین جدایه‌ها، 1T با افزایش 18/12 درصدی در وزن تر اندام هوایی، 41/15 درصدی در وزن خشک اندام هوایی، 70/12 درصدی در وزن تر ریشه، 11/16 درصدی در وزن خشک ریشه، 41/20 درصدی در تعداد برگ، 50/2 درصدی در قطر ساقه و افزایش 51/18 درصدی در طول گیاه بیش‌ترین اثر رشدی را از خود نشان داد. جدایه‌ها در غلظت 5/1 درصد بیش‌ترین اثر رشدی را داشتند. امکان استفاده از جدایه‌های یاد شده به‌عنوان عوامل محرک رشد گیاهی در این مقاله بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of growth increasing effect of Trichoderma harzianum on tomato

چکیده [English]

In the present study, effect of five isolates of Trichoderma harzianum on growth parameters of tomato was carried out as CR Design with six replications under greenhouse conditions. The concentrations 0.5%, 1% and 1.5% inoculums per pot were used. Plant length, shoot and root fresh/dry weight, number of leaves and stem diameter as growth parameters were measured. The results showed that isolates were significant at levels 0.05 and 0.01 byDuncan multiple rang test (DMRT) for their effects on growth parameters of tomato. Isolate T1 had the most growth effect with growth increase of 12.18% at shoot fresh weight, 15.41% at shoot dry weight, 12.70% at root fresh weight, 16.11% at root dry weight, 20.41% at leaf number, 2.50% at stem diameter and 18.51% at plant length. The isolates also showed the most growth increasing at concentration 1.5%. Potential using of these isolates as Plant Growth Promoting has been discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichoderma harzianum
  • Plant growth promoting effects
  • Tomato