بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی چهار رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (Matricaria recutita)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

بابونه آلمانی یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی از خانواده کاسنی می‌باشد که از گل‌های آن در صنایع داروسازی، آرایشی- بهداشتی و صنایع غذایی استفاده فراوانی می‌گردد. به‌منظور مطالعه اثر تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه در 4 رقم اصلاح شده بابونه آلمانی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل سطوح مختلف تنش خشکی (صفر، 1-، 2-، 3-، 4-، 5-، 6-، 8-، 10- و 12- بار) به‌دست آمده از پلی‌اتیلن گلیکول که پتانسیل صفر بار به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد، فاکتور دوم شامل 4 رقم اصلاح شده بابونه آلمانی: بونا، جرمانیا، گورال و لوتئا بود. نتایج آنالیز واریانس بیانگر اثر معنی‌دار سطوح مختلف تنش خشکی و نوع رقم بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بود و همچنین اثر متقابل خشکی و رقم نیز بر خصوصیات مورد بررسی معنی‌دار گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی، هر یک از صفات اندازه‌گیری شده کاهش معنی‌داری یافتند به‌طوری‌که در پتانسیل‌های 4- و 6- بار درصد جوانه‌زنی به 48 و 16 درصد و سرعت جوانه‌زنی به 7/5 و 8/1 بذر در روز کاهش یافت و در پتانسیل‌های 8-، 10- و 12- جوانه‌زنی به صفر رسید. طول ساقه‌چه نیز نسبت به طول ریشه‌چه کاهش بیش‌تری در مقابل تنش خشکی نشان داد. ارقام مختلف بابونه به‌دلیل تفاوت‌های ژنتیکی نسبت به تنش خشکی عکس‌العمل متفاوتی نشان دادند به‌طوری‌که ارقام لوتئا و بونا در بین ارقام مورد مطالعه بیش‌ترین تحمل به خشکی را در مرحله جوانه‌زنی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Drought Stress on Germination Factors of Four Improved Cultivars of German Chamomile (Matricaria recutita L.)

چکیده [English]

Chamomile (Matricaria recutita) is a highly valuable medicinal and aromatic plant of Asteraceae family and its anthodia used frequently in pharmaceutical and cosmetic industries. The aim of this study was the evaluation the effect of drought stress induced by Polyethylene Glycol 6000 (PEG) on germination percentage, germination rate, plumule and radicle length of four improved cultivars of German chamomile. The experiment in completely randomized design with two factors in three replications was conducted. The first factor included 10 drought levels (0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -10 and -12 bar that zero bar as control) and second factor included 4 improved cultivars of chamomile. Seeds of Bona (diploid), Germania (diploid), Goral (tetraploid) and Lutea (tetraploid) cultivars were prepared. According to the results, different levels of drought stress and type of cultivar had significant effect on measured characteristics (P<0.01). Results also showed that all the measured characteristics were decreased significantly. Germination percentage in -4 and -6 water potentials decreased to 48 and 16 percent and germination rate decreased to 5.7 and 1.8 and in -8, -10 and -12 bar no seeds germinated. Plumule length decreased more than radicle length in drought stress. Different cultivars of chamomile with diversity in genotype have different responses to drought stress. It seems that Lutea and Bona cultivars have the highest drought tolerance in germination stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matricaria recutita
  • Drought stress
  • Polyethylene glycol
  • germination
  • Improved cultivars