افزایش تولید پودوفیلوتوکسین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در کشت سلول Linum album توسط متیل جاسمونات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتان سفید با نام علمی (Linum album L.)، حاوی ترکیب دارویی پودوفیلوتوکسین می¬باشد که به عنوان پیش¬ساز داروهای ضد سرطان etoposide، teniposide و etophose استفاده می¬شود. کشت سلولی منبع مهمی جهت تولید پودوفیلوتوکسین می¬باشد. راهکارهای متعددی از جمله تیمار با الیسیتورها برای افزایش تولید متابولیتهای ثانوی در سیستم کشت سلولی مشخص شده¬اند که شامل غلظت الیستور، طول زمان تحریک و نوع محیط کشت می¬باشد. این عوامل با تأثیر بر مسیرهای انتقال سیگنال، منجر به تغییر در تنظیم بیان ژنها و در نهایت تولید متابولیتها به عنوان پاسخ دفاعی در برابر تنش ایجاد شده می¬باشند. در این مطالعه تأثیر متیل جاسمونات بر میزان تولید پودوفیلوتوکسین در دوره زمانی 1، 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت در کشت سلولی بررسی شد. با توجه به نتایج تفاوت معنی¬داری بین رشد سلولهای تیمار شده نسبت به شاهد، در زمانهای مختلف مشاهده نمی¬شود اما تولید پودوفیلوتوکسین تحت تاثیر متیل جاسمونات با گذشت زمان روند افزایشی داشت و پس از 48 ساعت به 32/0 میلی گرم در گرم وزن خشک رسید. برای درک عملکرد متیل جاسمونات بر مسیر بیوسنتز پودوفیلوتوکسین فعالیت آنزیم PAL بررسی شد. فعالیت این آنزیم 6 ساعت پس از تیمار افزایش یافت. در این مطالعه تغییرات محتوی پودوفیلوتوکسین با تغییرات الگوی فعالیت آنزیم PAL متناسب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increased podophyllotoxin production and phenylalanine ammonia lyase activity in cell culture of Linum album by methyl jasmonate

نویسندگان [English]

  • Mozafar Sharifi 1
  • safieh fakhari 2
2 Tarbiat modares university
چکیده [English]

Linum album L. is containing pharmaceutical composition Podophyllotoxin(PTOX) which is currently being used as a precursor to semi-synthetic anticancer drugs etoposide, teniposide and etopophos. Cell culture is as an important source for the production of PTOX. Several strategies, including treatment with elicitors have shown for enhanced production of secondary metabolites in cell culture system as well as elicitor cconcentration, the time of application and type of medium culture. These factors affect signal transduction pathways, leading to changes in gene expression and the production of metabolites as defense responses against stress. In a time course study, the effect of 100µM methyl jasmonate on accumulation of podophyllotoxin were studied after 1, 6, 12, 24, 48 and 72 h in cell culture system. According to the results, cell growth was not changed by treatments. Podophyllotoxin production was enhanced and received to 0.32 mg/g dry weight after 48 h. To understand the functional of methyl jasmonate on biosynthesis of PTOX was determined phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity. This activity promoted 6 h after the addition of methyl jasmonate to the cell suspension culture. The enhancement of PTOX correspond the PAL activity increment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell culture
  • Linum album
  • Methyl Jasmonate
  • Podophyllotoxin