دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-198 
بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.)

صفحه 1-22

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ محمود تورانی؛ محمد خادم پیر


تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد

صفحه 45-64

نسرین صالح نیا؛ حسین ثنایی نژاد؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حسین زارع؛ مرجان قائمی


تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی

صفحه 133-144

سمیه میرمصطفایی؛ مجید عزیزی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آروئی؛ فاطمه عروجعلیان