ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 آزاد

3 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

چکیده

نگرانی‏های مربوط به حفاظت از سوخت‏های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‏ای منجر به افزایش تحقیقات بر روی توازن انرژی در سیستم‏های تولید گیاهان زراعی شده است. برای انجام این تحقیق ابتدا 6 مزرعه گندم در دو بخش شرقی و غربی گرگان انتخاب شدند. در طول سه سال اطلاعات مربوط به مصرف انرژی ناشی از کلیه عملیات تولید زراعی ثبت و جمع آوری شدند. سپس مصارف انرژی در هشت بخش شامل تهیه زمین، کاشت، کوددهی، حفاظت گیاه، کنترل علف¬های هرز، آبیاری، برداشت و حمل ونقل به کارخانه جهت سیلو طبقه¬بندی شدند. نتایج نشان داد که متوسط انرژی ورودی برابر 6/15578 مگاژول در هکتار در کل مزارع بوده است. حداکثر انرژی ورودی معادل 3/21179 مگاژول در هکتار و حداکثر انرژی خروجی معادل 3/120531 مگاژول در هکتار بود. انرژی ورودی کودهای شیمیایی (8/45 درصد) عمدتا نیتروژن (3/38 درصد) بیشترین سهم را در کل انرژی های ورودی دارا بود و به دنبال آن انرژی ورودی سوخت (5/22 درصد) قرار داشت. متوسط نسبت انرژی خروجی به ورودی 3/6 و حداکثر و حداقل آن به ترتیب 3/9 و 7/3 بود. متوسط انرژی ویژه 4 گیگاژول بر تن و متوسط بهره¬وری انرژی 3/0 تن بر گیگاژول برآورد گردید. نتیجه گیری شد که با اعمال تغییرات مناسب امکان کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی مربوطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of energy use in wheat production in Gorgan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Rajabi 2
  • Ebrahim Zeinali 3
  • Elias Soltani 3
2 Free
3 GUASNR
چکیده [English]

Concerns related to conservation of fossil fuels and greenhouse gas emission has increased energy balance studies in crop production systems. In the present study, six wheat (Triticum aestivum) fields were selected from east and west of Gorgan, Golestan province, Iran. During three consecutive growing seasons, data were gathered on energy use in all production practices. Then, all the energy uses were classified into eight categories, i.e. seed bed preparation, plant protection, weed control, irrigation, harvesting and transportation to the storage places. Results indicated that average input energy was 15579 MJ ha-1. Maximum was 21179 MJ ha-1 and maximum output energy was 120531 MJ ha-1. The greatest contribution to input energy belonged to energy from chemical fertilizers (45.8%), especially nitrogen fertilizers (38.3%), and then energy from fuels (22.5%). Average output-input energy ratio was 6.3 with a minimum of 3.7 and maximum of 9.3. Average specific energy was 4 GJ t-1 and average energy utilization was 0.3 t GJ-1. It was concluded that implementation of desired changes can result in reduction of energy use and hence their environmental impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Wheat
  • Fuel
  • Environment