بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولو‍ی گیاهی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

4 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

چکیده

جاتروفا Jatropha curcas L.)) گیاهی متعلق به خانواده فرفیون است که از نظر اقتصادی و دارویی اهمیت فراوانی دارد. در بذر این گیاه مقادیر فراونی روغن وجود دارد. تکثیر این گیاه با بذر به علت جوانه‌زنی اندک چندان مورد توجه نمی باشد. هدف از این تحقیق بهینه‌سازی کشت بافت گیاه جاتروفا به منظور کالوس‌زایی و تکثیر گیاه به طریق ریزازدیادی است. آزمایش در قالب طرح خرد شده- عاملی در بلوک‌های تصادفی در 9 تکرار انجام گرفت.در تحقیق حاضر اثر غلظت-های مختلف (0، 25/0، 5/0، 1، 5/1، 2 و 3 میلی‌گرم در لیتر) هورمون‌های 6- بنزیل‌آدنین (BA) و ایندول-3- بوتیریک اسید (IBA) بر کالوس‌زایی و شاخه‌زایی ریزنمونه‌های برگ، دمبرگ و ساقه بررسی شده است. به منظور ریشه‌زایی، شاخساره‌های تولید شده در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های مختلف 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر هورمون IBA قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده، ترکیب هورمون‌های گیاهی BA و IBA برای کالوس‌زایی بسیار موثر است. بالاترین درصد کالوس‌زایی در ریزنمونه ساقه در محیط کشت MS حاوی 2 و 1 میلی‌گرم در لیتر BA و IBA دیده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، بالاترین درصد شاخه‌زایی در محیط کشت MS حاوی 5/0 و 25/0 میلی‌گرم در لیترBA و IBA دیده شد. نتایج نشان می‌دهد تعداد ریشه‌های تولید شده غلظت 5/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر IBA برای ریشه‌زایی مناسب تر است. در نهایت گیاهچه‌های تولید شده به خاک انتقال یافتند. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of direct and callus mediated regeneration of Jatropha curcus through in vitro organogenesis

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Aghdasi 1
  • Fatemeh fakhrodinnead 2
  • kambiz Mashayekhi 3
  • Mahnaz Khalafi 4
1 Academic staff
2 MS.c student
3 Academic staff
4 Academic staff
چکیده [English]

The Jatropha curcas L., a plant belongs to Euphorbiaceae family, which has great economic and medicinally value. There is high amount of oil in seeds of this plant. Because of low germination ability of seed, propagation of Jatropha curcas via seed is not usual. The purpose of this work is optimizing of Jatropha curcas tissue culture for optimization of callus formation and propagation through micropropagation. The whole experiments were performed in complete Split- Factorial block design with nine replicates. In the current work the effect of different concentrations of 6-benzyladenine (BA) and indol-3-butyric acid (IBA) hormones (0, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3 mg/lit) in MS medium were investigated on callus and shoot formation on leaf, petiole stem and node explants. The results showed that the combination of BA and IBA is more effective for callus formation. The highest percentage of callus formation (90.63%) was observed at 2 mg/lit BA and 1 mg/lit IBA in stem explants. The results showed that the highest percentage of shoot induction was observed at 0.5 mg/lit BA and 0.25 mg/lit IBA in node explants. Meanwhile our observations indicated that the root regeneration was happened equally at different concentrations, but the highest regenerated root number were observed after 0.5 and 1mg/lit of IBA treatment. Finally, the obtained plants were transferred into soil medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jatropha curcas
  • callus
  • organogenesis
  • Tissue culture
  • Plant growth regulator