بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل‏دهنده محیط‌های کشت بر جنین‏زایی رویشی دم‌برگ هویج (Daucus carota L.)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

جنین‌زایی رویشی، روش جدیدی برای ازدیاد انبوه گیاهان در شرایط درون شیشه‌ای می‌باشد. این تکنیک تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از جمله ترکیب مواد و عناصر غذایی موجود در محیط‌های کشت قرار دارد. به این منظور برای بررسی نقش و میزان تأثیر این بخش مهم تشکیل‌دهنده محیط کشت بر میزان جنین‌زایی رویشی گیاه هویج، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 12 تیمار در 4 تکرار انجام شد. برای انجام آزمایش قطعات 1 سانتی‌متری از دم‌برگ هویج در سه محیط کشت MS، B5 و NL در فاز القایی کشت و بعد از 3 هفته اندام‌های القا شده به فاز ظهور جنین منتقل شدند. 6 هفته بعد از مرحله ظهور جنین، شمارش جنین‌ها در مراحل مختلف جنین‌زایی انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین سه محیط کشت یادشده از لحاظ تشکیل جنین‌های رویشی گیاه هویج وجود دارد (01/0P<). در محیط‌های کشت B5 و MS به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین تعداد جنین کروی، قلبی، اژدری و گیاهچه تشکیل شد. نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام بیانگر آن بود که عنصر کلسیم بیش‌ترین میزان تأثیر را در القا و مراحل تکامل جنین‌زایی داشته و بعد از آن به‌ترتیب فسفر و پتاسیم اثر خود را نشان داده‌اند. نتایج همبستگی نشان داد که پتاسیم همبستگی مثبت و آمونیوم، فسفر و کلسیم همبستگی منفی معنی‌دار با تعداد جنین دارند. همچنین در این پژوهش مشخص شد که از دلایل پایین بودن تعداد جنین در محیط کشت MS، استفاده نکردن ازکازئین هیدرولیزات در این محیط کشت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of media elements and materials on petiole somatic embryogenesis of Carrot (Daucus carota L.)

چکیده [English]

Somatic embryogenesis is a new approache to plant mass in vitro propagation. This method influences by elements and their components in medium. In order to investigate the effects of different media and it,s role on somatic embryogenesis of Carrot, a CBD experiment with four replications (including 12 treatments) was conducted. To do this, Carrot Petioles (with 1 cm dimension) in induction phase were cultured in three different media including MS, B5 and NL. After three weeks, induced organs were transported to realization phase and embryo counting was begun six weeks after realization phase during different embryogenesis stages. Results indicated that studied media had significant differences in respect to somatic embryogenesis (P<0.01). The B5 and MS had the highest and the lowest number of globular, heart, torpedo and seeding, respectively. Results of stepwise regression revealed that the calcium was the most determinant element on induction and embryogenesis evaluation. The Phosphorus and Potassium also were placed in next two priorities. Correlation results show that, Potassium was positively, but Ammonia, Phosphorus and Calcium were negatively correlated with embryo number. Also, results stated that low embryo number in MS media stewed from lacking of casein hydrolysate in media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrot
  • Tissue culture
  • Medium
  • Somatic embryogenesis
  • Nutrition