تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی و زایشی گیاه پپینو (Solanum muricatum, Atio, Pepino)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

پپینو Solanum muricatum به‌عنوان یک سبزی میوه‌ای جدید در ایران با نام علمی گیاهی علفی، بوته‌ای و چندساله از تیره سیب‌زمینی است. به‌منظور بررسی اثرات بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی و زایشی گیاه پپینو شامل تعداد انشعابات، سطح برگ، تعداد گل و تعداد میوه در بوته، آزمایشی فاکتوریل (53) بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار به شکل گلدانی در فضای آزاد در مشهد انجام شد. سطوح بستر کشت شامل 5 سطح و تغذیه تکمیلی شامل 3 سطح بود. نتایج این آزمایش نشان داد به جز اثر بستر کشت بر سطح برگ، هر دو تیمار تغذیه و بستر کشت بر صفات رویشی و زایشی پپینو دارای اثر معنی‌دار بودند. اثرات سطوح تغذیه نشان داد که تغذیه هر سه هفته یک‌بار در مقایسه با شاهد (بدون تغذیه) در کلیه صفات و در مقایسه با تغذیه هر یک هفته یک‌بار در صفات تعداد انشعابات و تعداد میوه در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‌دار دارد. تغذیه هر یک هفته نیز در کلیه صفات مورد بررسی به جز صفت تعداد میوه، در مقایسه با شاهد در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنی‌داری بود. بررسی اثرات سطوح بستر کشت نشان داد مخلوط خاک معمولی و پیت در صفات تعداد انشعابات، تعداد گل و تعداد میوه با خاک معمولی در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنی‌دار است، همین بستر در صفات تعداد انشعابات و تعداد میوه به‌ترتیب با مخلوط خاک معمولی، ماسه و پیت و همچنین مخلوط خاک معمولی و ماسه در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‌دار داشت. اثر بستر کشت بر صفت سطح برگ بوته معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of nutrition and media on vegetative and reproductive characteristics of pepino (Solanum muricatum) as a new vegetable

چکیده [English]

This experiment was carried to find out the effects of foliar fertilization and growing media on some of vegetative and reproductive traits of the new vegetable pepino (Solanum muricatum) in a pot culture in outdoor space during five month period in Mashhad. Foliar fertilization treatments were used in this study including foliar fertilization once every three weeks, once a week and control (no foliar fertilization). Media treatments also included soil, soil mixed with vermicompost, soil mixed with sand, soil mixed with peat moss and a mixture of soil, sand and peat moss. This experiment was conducted in a factorial (35) based on a completely randomized design with 6 replications. Traits such as number of shoots, leaf area, number of flower per bush and number of fruits per bush were measured by the stage of ripening fruits. The results showed that the foliar fertilization and media treatments in all of traits except for the effect of media on leaf area were significant different. In foliar fertilization treatments, the treatment of once every three weeks Resulted in significant increas in comparison to the control (P<0.01) and compared to the treatment of once a week showed significant increase in the number of shoots and number of fruit (P<0.01). Foliar fertilization treatment once a week compared to the control except for the number of fruits has also significant increase in all traits (P<0.01). In the growing media, treatment on vegetative and reproductive traits of pepino, the mixed of soil and peat moss showed significant increase in comparison to soil at %1 level on the traits such as number of shoots, number of flowers and number of fruits. This growing media also has significant effect on the traits of number of shoots and number of fruits compared to the mixture of soil, sand and peat moss as well as soil mixed with sand (P<0.01). Effect of growing media on leaf area showed no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar fertilization
  • Reproductive traits
  • Media
  • Pepino (Solanum muricatum)