تولید کالوس‌ و جنین‌زایی بدنی گونه مرتعیAgropyron cristatum در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

گونه علف ‌گندمی Gaertn. Agropyron cristatum L. از گونه‌های مرتعی بومی مناطق نیمه‌خشک ایران است که طی سالیان متمادی با شرایط آب و هوایی نامناسب این مناطق سازش‌یافته است. این گونه از جمله علف‌گندمیان مقاوم به سرما، خشکی و چرا و از خویشاونــدان نزدیک گندم و جو می‌باشد. در این پژوهش اثر 7 غلـظت‌ متـفاوت تنظیم‌کننـده رشـد 2,4-D (2,4-dichlorophenoxy acetic acid) بر کالوس و جنین‌زایــی بدنی گونه علف‌گندمی Gaertn. Agropyron cristatum L. در محیط کشت MS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین میزان کالوس‌، جنین‌زایی بدنی در غلظت 1 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D به‌دست می‌آید. تولید کالوس با افزایش غلظت تنظیم‌کننده رشد 2,4-D تا سطح 1 میلی‌گرم بر لیتر این ماده رخ داد در حالی‌که غلظت‌های 5/5 و 9 میلی‌گرم بر لیتر موجب کاهش چشم‌گیر آن شد. با این وجود جنین‌های بدنی در محیط‌های کشت حاوی غلظت‌های 1 و 4 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D مشاهده شد. تشکیل جنین‌های تکامل‌یافته و تولید گیاهچه فقط در غلظت 1 میلی‌گرم بر لیتر این هورمون رخ داد. در واقع غلظت 1 میلی‌گرم بر لیتر هورمون 2,4-D از نظر ایجاد جنین کروی، اژدری، گیاهچه و همچنین کالوس‌های ریشه‌دار و تعداد ریشه‌های آن‌ها با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری داشته و در تیمار شاهد که فاقد این تنظیم‌کننده رشد بود، کالوس‌زایی و جنین‌زایی بدنی انجام نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Producing callus and somatic embryogenesis of Agropyron cristatum on Murashige and Skoog medium

چکیده [English]

Agropyron cristatum L. Gaertn. is a native grass of semiarid region in Iran which is quit resistant to cool and drought climate and withstand heavy grazing. This species has close phylogenetic relationship with Triticum and Hordeum. In this research, the effect of seven different concentrations of growth regulator 2,4-D on callus production and somatic embryogenesis of A. cristatum was investigated on Murashige and Skoog medium. The results showed that the rate of callus, embryo and neomorph were highest in 1 mg L-1 2,4-D. Callus production was increased in 1 mg L-1 2,4-D but dramatically decreased at 5.5 and 9 mg L-1 2,4-D. The somatic embryos were observed at 1 and 4 mg L-1 2,4-D but matured embryos and plantlet were only occurred at 1 mg L-1 2,4-D. There were significant differences between 1 mg L-1 2,4-D and other treatments for producing globular and torpedo embryos, plantlet, rooted callus and number of roots (P<0.05) and there was not any callus production and embryogenesis in control treatment without growth regulator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2
  • 4-D
  • Callus production
  • Somatic embryogenesis
  • Agropyron cristatum