شناسایی عوامل قارچی مرگ گیاهچه، سوختگی و لکه برگی سیر و پیاز در منطقه جیرفت

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

سیر و پیاز در مناطق جیرفت و کهنوج، به‌ویژه در قالب طرح استمرار، سطح زیر کشت قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از عوامل تهدیدکننده توسعه کشت این دو محصول، بیماری سوختگی و لکه برگی می‌باشد. به‌منظور شناسایی عامل (عوامل) ایجادکننده بیماری در منطقه، طی سال‌های 1380 تا 1382 مزارع متعددی مورد بازدید قرار گرفتند. پس از کشت نمونه‌ها (در مجموع 40 نمونه) روی محیط‌های سیب‌زمینی دکستروز آگار و خالص‌سازی جدایه‌های قارچی، قارچ‌های Fusarium solani، F. oxysporum، F. semitectum و  Rhizoctonia  solaniجداسازی و شناسایی گردیدند. همه قارچ‌های جداسازی شده (33 مورد) روی گیاهچه‌های پیاز بیماری‌زا بودند و دوباره جداسازی گردیدند. نوعی علایم سوختگی برگی (بلاچ) در مرحله بلوغ روی برگ‌های سیر و پیاز مشاهده شد و از بوته‌های آلوده، قارچ Cladosporium cladosporioides جداسازی گردید و بیماری‌زایی آن به اثبات رسید. همچنین، در مزارع پیاز و سیر، علایم بیماری لکه ارغوانی در ابتدا به‌صورت لکه‌های زرد رنگ و سپس، به‌صورت لکه‌های کشیده بیضوی و ارغوانی رنگ مشاهده شد که گاهی با کپک قهوه‌ای رنگی نیز پوشیده می‌شد. قارچ عامل بیماری، Alternaria sp. شناسایی گردید. نوعی بیماری سوختگی برگی در مرحله بلوغ روی بوته‌های سیر و پیاز مشاهده شد. علایم بیماری به‌صورت لکه‌های کوچک زرد رنگ روی برگ‌های پایینی بوته مشاهده شد. اتصال لکه‌ها باعث خشکیدن بخشی یا در مواردی کل برگ گردید. از بوته‌های دارای علایم، قارچ Stemphylium sp. جداسازی گردید و بیماری‌زایی آن به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of fungal agents of garlic and onion leaf spot and blight in Jiroft, Iran

چکیده [English]

Garlic and onion are very important crops which are cultivated especially in autumn season in Jiroft region, southeast of Iran. One of the limiting factors for development of cultivation of these crops is fungal diseases such as leaf spot and blight. For identifying the causal agents of this disease, numerous onion and garlic fields were surveyed during 2001-2003 and infected samples were collected and cultured. The fungi Fusarium oxysporom, F. solani, F. semitectum and Rhizoctonia solani were isolated from symptomatic crops. All of isolated fungi were pathogenic on onion seedling. On mature garlic and onion plants a type of leaf blight was observed and Cladasporium cladosporioides was found to be pathogenic and cause this disease. From onion and garlic crops with purple spot symptoms, Alternaria sp isolated and shown to be pathogenic on these crops. A type of leaf blight symptoms was seen on mature garlic and onion plants. Disease symptoms mostly on lower leaves as yellow small leaf spot were observed. Sometimes these spots became larger and caused blight. From symptomatic plants, Stemphylium sp. was isolated and shown to be pathogenic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onion
  • Garlic
  • Leaf spot
  • Blight
  • Alternaria
  • Cladosporium
  • Rhizoctonia
  • Stemphylium
  • Fusarium